REBEL Internet heeft nu eennieuwetoevoegingaanhaarlangelijst met projecten: AmsterdamDiary.com. Eenpersoonlijketravelblog, speciaalvoorjouw trip naar Amsterdam. Dezegidsgeeftgedetailleerdenpersoonlijkeinzichten op alles wat Amsterdam tebiedenheeft. AmsterdamDiary.com geeft je alleinformatie over de stad, zonderdat je daarvoorteveeluitgeeft – tips van eenechteAmsterdamsedus. Daarnaastbiedt de website ookeen chat/bericht service voor al jouwvragenomtrentjouwverblijf in Amsterdam!